Szanowni Państwo,

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – RODO

Realizując obowiązek prawny wynikający z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: BRODPOL SP. Z O.O.

2. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.

3. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: BRODPOL SP. Z O.O., ul Ustronie 16, 87-300 Brodnica

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: firma@brodpol.pl

4. W firmie: nie został powołany Inspektor ochrony danych.

5. Administrator zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z powyższym Rozporządzeniem, Ustawą o ochronie danych osobowych, oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. Oświadczamy, iż stosujemy środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

6. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja umowy pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, zwana dalej Umową, dla której przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne.

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłączenie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy.

8. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich nie podanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.

9. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do zawarcia i realizacji umowy oraz zgodnie z ciążącym na Administratorze zobowiązaniu do przechowywania dokumentacji księgowej przez okres pięciu lat po wykonaniu umowy.

10. W związku z przetwarzaniem Pan/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że bezpieczeństwo danych Państwa jest dla nas priorytetem.